Mr. Somboon Kangsanonkul

กฎมาตรฐานและการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย

กฎและมาตรฐานของการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย

 

 

กฎควบคุมและมาตรฐานของระบบ

 

? กฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

? กฎหมายและบทความต่างๆจาก สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย

? คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานแบบต่างๆ

? กฎหมายและมาตรฐานอาคาร

? กฎหมายข้อกำหนดควบคุมอาคาร 2553

? การดำเนินงานเพื่อให้ได้มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย

? ประกาศกระทรวงฯ ในเรื่องระบบป้องกันอัคคีภัย

? ระวังไฟ…ก่อนภัยจะมา

? ชั้นของไฟ

? ทฤษฎีของไฟ

? เริ่มแล้วกฎหมายใหม่บังคับโรงงานเสี่ยงไฟไหม้

? ระบบป้องกันเพลิงไหม้ในอาคารสูง

? ทำไมต้องติดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

? รวมระบบป้องกันอัคคีภัยทุกแบรนด์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

? แผนแม่บทระบบรักษาความปลอดภัย

? คู่มือความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในอาคาร

? คู่มือมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย

? เครื่องมือดับเพลิง

? แบบรายงานผลการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

? แบบสำรวจถังดับเพลิง

? ปั๊มน้ำดับเพลิง

? ระบบท่อยืน ที่เก็บสำรองน้ำ และหัวฉีดน้ำดับเพลิง

? มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป

? ไฟฟ้าแรงสูงคืออะไร ทำไมจึงต้องใช้ไฟฟ้าแรงสูง

? ผู้ตรวจสอบอาคาร คือใครและทำไมต้องมี

? ระบบป้องกันอัคคีภัยที่ดี กับมีมาตรฐานสูง และราคาเหมาะสม

 

ข้อกำหนดคุณสมบัติอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัยและการติดตั้ง

 

? 1. ข้อกำหนดการออกแบบติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทนไฟ

? 2. ข้อกำหนดการออกแบบติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันการลามไฟ

? 3. ข้อกำหนดการควบคุมการใช้งานวัสดุภายในอาคาร

? 4. มาตรฐานการทดสอบการทนไฟของชิ้นส่วนโครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร ภาคที่ 1

? 5. มาตรฐานการทดสอบการทนไฟของชิ้นส่วนโครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร ภาคที่ 2

? 6. มาตรฐานการทดสอบการทนไฟของชิ้นส่วนโครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร ภาคที่ 3

? 7. มาตรฐานการทดสอบการทนไฟของชิ้นส่วนโครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร ภาคที่ 4

? 8. มาตรฐานการทดสอบการเผาไหม้ของวัสดุตกแต่งผิว

? 9. มาตรฐานการทดสอบการทนไฟวัสดุป้องกันการลามไฟ _Fire stop

? 10. มาตรฐานการทดสอบการไม่เผาไหม้ของวัสดุและผลิตภัณฑ์

? 11. มาตรฐานการทดสอบปฏิกิริยาจากการเผาไหม้สำหรับผลิตภัณฑ์ ภาคที่ 1

? 12. มาตรฐานการทดสอบปฏิกิริยาจากการเผาไหม้สำหรับผลิตภัณฑ์ ภาคที่ 2

? 13. มาตรฐานการทดสอบแรงยึดเหนี่ยววัสดุพ่นเคลือบผิวทนไฟ

? 14. มาตรฐานการทดสอบรังสีความร้อนวิกฤติสำหรับวัสดุผิวพื้น

? 15. มาตรฐานการทดสอบพฤติกรรมการเผาไหม้ของวัสดุตกแต่งผิวในห้องทดสอบ

? 16. มาตรฐานบาร์ผลักประตูฉุกเฉิน

? 17. มาตรฐานอุปกรณ์ดึงประตูปิด

? 18. มาตรฐานเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

? 19. มาตรฐานมอเตอร์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

? 20. มาตรฐานเครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

? 21. มาตรฐานแผงควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

? 22. มาตรฐานข้อต่อยืดหยุ่นได้ในระบบป้องกันอัคคีภัย

? 23. มาตรฐานข้อต่อและส่วนประกอบท่อที่ติดตั้งเหนือพื้นดินในระบบป้องกันอัคคีภัย

? 24. มาตรฐานเกจวัดแรงดันและแรงดูดสุญญากาศ

? 25. มาตรฐานอุปกรณ์ตรวจจับการไหลของน้ำในระบบท่อดับเพลิง

? 26. มาตรฐานวาล์วควบคุมแรงดัน

? 27. มาตรฐานวาล์วกันกลับในระบบท่อน้ำดับเพลิง

? 28. มาตรฐานวาล์วสัญญาณเตือนภัย

? 29. มาตรฐานวาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิง

? 30. มาตรฐานหัวรับน้ำดับเพลิง

? 31. มาตรฐานสายฉีดน้ำดับเพลิง

? 32. มาตรฐานหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

? 33. มาตรฐานระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีเปียก

? 34. มาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วชนิดสารสะอาด

? 35. มาตรฐานแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพิลงไหม้

? 36. มาตรฐานอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

? 37. มาตรฐานอุปกรณ์ตรวจจับควัน

? 38. มาตรฐานอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

? 39. มาตรฐานอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียง

? 40. มาตรฐานอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสง

? 41. มาตรฐานอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ

? 42. มาตรฐานลิ้นกันไฟ

? 43. มาตรฐานลิ้นกันควัน

 

คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน

 

? คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตพลาสติก และโฟม

? คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานทำเครื่องเรือน

? คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานแปรรูปไม้

? คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตเส้นใย ทอผ้า ย้อมผ้า และตัดเย็บเสื้อผ้า

? คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตแป้งจากพืช

? คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตสี และทินเนอร์

? คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตยางเรซิ่งสังเคราห์ และเส้นใยสังเคราะห์

? คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตกระดาษ และภาชนะบรรจุจากกระดาษ

? กฎหมายความปลอดภัยต่างๆ และบทความดีๆ จาก สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย

? กฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

 

 

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยประเภทต่าง ๆ (สปภ.1-9)

 

1. สปภ.1 แบบตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารชุมนุม

2. สปภ.2 แบบตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่

3. สปภ.3 แบบตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ

4. สปภ.4 แบบตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารโรงมหรสพ

5. สปภ.5 แบบตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารเก่า ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47
    (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

6. สปภ.6 แบบตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารสถานบริการ

7. สปภ.7 แบบตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารบรรจุและเก็บก๊าซ

8. สปภ.8 แบบตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารคลังน้ำมัน

9. สปภ.9 แบบตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
    และคนชรา

 

 

ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | T-Mobile Phones for Sale at BestInCellPhones.com | Thanks to Free Phones at iCellPhoneDeals.com, Free MMORPG Games and Fat burning furnace review
Mr. Somboon Kangsanonkul