Mr. Somboon Kangsanonkul

Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

NOTIFIER FIRE ALARM SYSTEM

 

 

ระบบป้องกันอัคคีภัย หรือ ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) คือ

ระบบที่สามารถตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และ แจ้งผลให้ผู้อยู่ในอาคารทราบ โดยอัตโนมัติ

ระบบที่ดีจะต้องตรวจจับและแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ มีความเชื่อถือได้สูง เพื่อให้ผู้

อยู่ภายในอาคารสถานที่มีโอกาสดับไฟในระยะลุกไหม้เริ่มต้นได้มากขึ้น และ มีโอกาสที่จะอพยพ

หลบหนีไฟออกจากอาคารสถานที่ไปยังที่ปลอดภัยได้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นผลให้ลดความสูญเสีย

ต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มาก การเกิดอัคคีภัยก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุ

ส่วนใหญ่จะมาจากใน ขณะที่เริ่มเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะไม่มีคนอยู่ในบริเวณพื้นที่ๆเกิดเหตุ หรือเกิด

ในบริเวณที่ไม่มีคนมองเห็นได้ ซึ่งกว่าเจ้าของสถานที่นั้น จะทราบเหตุเพลิงไหม้็ก็ลุกลามจนเกิน

กำลังที่ คนในสถานที่เพียงไม่กี่คน หรือ อุปกรณ์ถังดับเพลิงขนาดเล็กที่มีอยู่ภายในสถานที่จะใช้

ทำการสกัดกั้น หรือดับเหตุเพลิงไหม้ได้ ดังนั้นอาคารสถานที่ต่างๆ หรืออาคารสถานที่ ที่กฎหมาย

กำหนดให้ต้องมีระบบการแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย จึงได้มีการนำเอาระบบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือน

เหตุอัคคีภัย มาติดตั้งไว้ภายในสถานที่ เพื่อให้คนภายในสามารถที่รับรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อน

ที่เหตุเพลิงไฟจะลุกลาม และอพยพออกจากภายในสถานที่เกิดเหตุได้ทันการก่อนที่จะไม่สามารถ

จะระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ โดยที่การติดตั้งระบบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยนี้จะช่วยให้

เจ้าของอาคารสถานที่ต่างๆ ลดการสูญเสียชีวิต ของผู้ที่อยู่ในอาคารสถานที่ และ ลดการสูญเสีย

ทรัพย์สินต่างๆภายในอาคารสถานที่ได้เป็นอย่างดี

 

 

คลิกเลือกดูชุดอุปกรณ์ต่างๆของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

1. ตู้ควบคุม แบบธรรมดา (Conventional) 2 โซน รุ่น SFP-2402E »

2. ตู้ควบคุม แบบธรรมดา (Conventional) 4 โซน รุ่น SFP-2404E »

3. ตู้ควบคุม แบบธรรมดา (Conventional) 5 โซน รุ่น SFP-5UDE »

4. ตู้ควบคุม แบบธรรมดา (Conventional) 10 โซน รุ่น SFP-10UDE »

5. ตู้ควบคุม แบบธรรมดา (Deluge Preaction) 6 โซน รุ่น RP2001E »

6. ตู้ควบคุม แบบธรรมดา (Agent Release) 6 โซน รุ่น RP2002E »

7. ตู้ควบคุม แบบระบุตำแหน่ง (Addressable) 1 ลูป รุ่น NFS-320E »

8. ตู้ควบคุม แบบระบุตำแหน่ง (Addressable) 1 ลูป ถึง 2 ลูป รุ่น NFS2-640E »

9. ตู้ควบคุม แบบระบุตำแหน่ง (Addressable) 1 ลูป ถึง 10 ลูป รุ่น NFS2-3030E »

10. ตู้ควบคุมระบบ ของ Notifier ที่ได้ยกเลิกการผลิต (Discontinued) »

11. อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งต่างๆ (All Addressable Module) »

12. อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดควบคุม (Accesseries Notifier Devices) »

13. ตู้ควบคุมและแสดงผลระยะไกล (Remote Annunciator) »

14. ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator) »

15.. อุปกรณ์ตรวจจับควัน แบบระบุตำแหน่ง (Addressable Smoke Detector) »

16. อุปกรณ์ตรวจจับควัน แบบธรรมดา (Conventional Smoke Detector) »

17. อุปกรณ์ตรวจจับควัน แบบสุ่มอากาศ (VESDA Aspirating Smoke Detector) »

18. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน แบบระบุตำแหน่ง (Addressable Heat Detector) »

19. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดแม็กคานิกส์ ธรรมดา (Conventional Machnical Heat) »

20. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ชนิดอิเล็คโทรนิคส์ ธรรมดา (Conventional Electronic Heat) »

21. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ชนิดแท่ง แบบธรรมดา (Rate-Anticipation Heat Detector) »

22. อุปกรณ์ตรวจจับควัน ด้วยลำแสงบีม แบบระบุตำแหน่ง (Addressable Beam Smoke) »

23. อุปกรณ์ตรวจจับควันด้วยลำแสงบีม แบบธรรมดา (Reflective Beam Smoke) »

24. อุปกรณ์ตรวจจับควัน ในท่อระบายอากาศ (Duct Smoke Detector) »

25. อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detectors) ทั้งแบบ UV , IR , UV/IR , IR3 »

26. อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส (Gas Detectors) »

27. อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ แบบระบุตำแหน่ง (Addressable Manual) »

28. อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ แบบธรรมดา (Conventional Manual) »

29. อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียงหรือแสง (Bell ,Horn ,Strobe, Speaker) »

30. อุปกรณ์ชนิดป้องกันการระเบิดในตัวเอง แบบต่างๆ (Explosion-proof Devices) »

31. อุปกรณ์ยึดประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Door Holder) »

32. การออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น (Design Fire Alarm System) »

33. การดูแลบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย (Maintainance Fire Alarm System) »

34. อุปกรณ์เทสกับทำความสะอาดอุปกรณ์ตรวจจับ (Tester & Cleaner Smoke/Heat) »

35. ถาม-ตอบปัญหาของระบบป้องกันอัคคีภัย (Article Fire Alarm System) »

 

 

ส่วนประกอบของ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โดยส่วนประกอบที่สำคัญของ ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย จะมีอยู่ 5 ส่วน ประกอบการ
ทำงานหลัก ซึ่งทั้งหมดจะทำงานเชื่อมโยงกันเป็นระบบ คือ แผงควบคุม , ชุดจ่ายไฟ , อุปกรณ์
เริ่มสัญญาณ , อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ , อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

 

1. ตู้แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel)

    เป็นส่วนที่ใช้ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ และสั่งการทำงานส่วนต่างๆใน
    ระบบทั้งหมด

จะประกอบด้วย
– วงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ,
– วงจรทดสอบการทำงาน
– วงจรป้องกันระบบ
– วงจรสัญญาณแจ้งการทำงานในสภาวะปกติ และภาวะขัดข้อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจ
    จับขาด , แบตเตอรี่ต่ำ , ไฟฟ้าที่จ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด หรือมีปัญหา เป็นต้น
– ตู้แ้ผงควบคุม (FCP) จะมีไฟ LED , เสียงแสดงสภาวะต่างๆ และสวิทซ์ปุ่มกดต่างๆ บนหน้าจอ
    ตู้ควบคุม เช่น
– Fire Lamp : จะติดเมื่อเกิดเพลิงไหม้
– Main Sound Buzzer : จะมีเสียงดังขณะแจ้งเหตุ
– Zone Lamp : จะติดค้างแสดงโซนที่เกิด Alarm
– Trouble Lamp : แจ้งเหตุขัดข้องต่างๆของระบบ
– Control Switch : สำหรับการควบคุม เช่น เปิด/ปิดเสียงที่ตู้ควบคุม และกระดิ่ง ,ทดสอบการ
    ทำงานของระบบตู้ควบคุม , ทดสอบ Battery
– Reset : คืนค่าระบบหลังเหตุการณ์เป็นปกติ

 

2. ชุดจ่ายไฟ (Power Supply)

    ชุดจ่ายไฟ เป็นอุปกรณ์แปลงกำลังไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟมาเป็นกำลังไฟฟ้ากระแสตรง ที่ใช้
    ในการทำงานของระบบควบคุม และจะต้องมีระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อให้ระบบทำงานได้ในขณะ
    ที่ไฟฟ้าปกติของสถานที่ดับ

 

3. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (Initiating Devices)
เป็นอุปกรณ์ต้นกำเนิดของ สัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

3.1 อุปกรณ์เริ่มสัญญาณด้วยมือจากบุคคล (Manual Station) มี 2 แบบ คือ
– แบบอุปกรณ์ใช้มือดึงคันโยกลงหรือใช้มือกด (Push or Pull Down Manual Station)
– แบบอุปกรณ์ใช้มือทุบกระจกแตก หรือทุบกระจกแตกและกดปุ่ม (Break Glass)

3.2 อุปกรณ์เริ่มสัญญาณโดยอัตโนมัติ
เป็นอุปกรณ์อัตโนมัติที่มีปฎิกิริยาไวต่อสภาวะ ตามระยะต่างๆ
ของการเกิดเพลิงไหม้ ได้แก่
3.2.1 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)
3.2.2 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)
3.2.3 อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector)
3.2.4 อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส (Gas Detector)

อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแบบอัตโนมัติ (Automatic Initiation Devices) มีหลายชนิดดังนี้

3.2.1. อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) แบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้

– อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดไอออนไนเซชั่น (Ionization Smoke Detector) อุปกรณ์ชนิดนี้
เหมาะสำ หรับใช้ตรวจจับสัญญาณควันในระยะเริ่มต้นที่มีอนุภาคของควันเล็กมาก Ionization
Detector ทำงานโดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางไฟฟ้า โดยใช้สารกัมมันตภาพ
รังสีปริมาณน้อยมากซึ่งอยู่ใน Chamber ซึ่งจะทำ ปฎิกิริยากับอากาศที่อยู่ระหว่างขั้วบวก และ
ขั้วลบ ทำให้ความนำ ไฟฟ้า (Conductivity) เพิ่มขึ้นมีผลให้กระแสสามารถไหลผ่านได้ โดย
สะดวก เมื่อมีอนุภาคของควันเข้ามาใน Sensing Chamber นี้ อนุภาคของควันจะไปรวมตัวกับ
อิออน จะมีผลทำ ให้การไหลของกระแสลดลงด้วย ซึ่งทำให้ตัวตรวจจับควันแจ้งสถานะ Alarm

– อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดโฟโต้อิเลคตริก (Photoelectric Smoke Detector) เหมาะสำหรับ
ใช้ตรวจจับสัญญาณควันในระยะที่มีอนุภาคของควันที่ใหญ่ขึ้น Photoelectric Smoke Detector
ทำงานโดยใช้หลักการสะท้อนของแสง เมื่อมีควันเข้ามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสง
ที่ออกมาจาก Photoemiter ซึ่งไม่ได้ส่องตรงไปยังอุปกรณ์รับแสง Photo Receptor แต่แสง
ดังกล่าว บางส่วนจะสะท้อนอนุภาคควันและหักเหเข้าไปที่ Photo Receptor ทำให้วงจรตรวจจับ
ของตัวตรวจจับควันส่งสัญญาณแจ้ง Alarm

3.2.2. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)
อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน เป็นอุปกรณ์แจ้งอัคคีภัยอัตโนมัติรุ่นแรกๆ มีหลายชนิด ซึ่งนับได้ว่าเป็น
อุปกรณ์ที่ราคาถูกที่สุดและ มีสัญญาณหลอก (Fault Alarm) น้อยที่สุดในปัจจุบัน อุปกรณ์
ตรวจจับความร้อนที่นิยมใช้กันมีดังต่อไปนี้

– อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (Rate-of-Rise Heat Detector)
อุปกรณ์ชนิดนี้จะทำ งานเมื่อมีอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ 10 องศาเซลเซียส
ใน 1 นาที ส่วนลักษณะการทำงานในส่วนด้านบนของส่วนรับความร้อน เมื่อถูกความร้อนจะขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วมากจนอากาศที่ขยายไม่สามารถเล็ดลอดออกมาในช่องระบายได้ ทำให้เกิดความ
ดันสูงมากขึ้น และไปดันแผ่นไดอะแฟรมให้ดันขาคอนแทคแตะกัน ทำให้อุปกรณ์ตรวจจับความ
ร้อน นี้จะส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม

– อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดจับอุณหภูมิคงที่ (Fixed Temperature Heat Detector)
อุปกรณ์ชนิดนี้จะทำงาน เมื่ออุณหภูมิของ Sensors สูงถึงจุดที่กำหนดไว้
ซึ่งมีตั้งแต่ 57 องศาเซลเซียส ไปจนถึง 150 องศาเซลเซียส การทำงานอาศัยหลักการของโลหะ
สองชนิด เมื่อถูกความร้อนแล้วมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวแตกต่างกัน เมื่อนำโลหะทั้งสองมาแนบ
ติดกัน (Bimetal) และให้ความร้อนจะเกิดการขยายตัวที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดบิดโค้งงอไปอีก
ด้านหนึ่ง เมื่ออุณหภูมิลดลงก็จะคืนสู่สภาพเดิม

– อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดรวม (Combination Heat Detector) อุปกรณ์ชนิดนี้ได้รวมเอา
คุณสมบัติของ Rate of Rise และ Fixed Temp.เข้ามาอยู่ในตัวเดียวกัน เพื่อตรวจจับความร้อน
ที่เกิดได้ทั้งสองลักษณะ

3.2.3 อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector)
โดยปกติจะนำ ไปใช้ในบริเวณพื้นที่อันตรายและมีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้สูง (Heat Area)
เช่น คลังจ่ายนํ้ามัน, โรงงานอุตสาหกรรม, บริเวณเก็บวัสดุที่เมื่อติดไฟจะเกิดควันไม่มาก หรือ
บริเวณที่ง่ายต่อการระเบิด หรือ ง่ายต่อการลุกลาม อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟจะดักจับความถี่
คลื่นแสงในย่านอุลตร้าไวโอเล็ท ซึ่งจะมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 0.18-0.36 ไมครอน ที่แผ่
ออกมาจากเปลวไฟเท่านั้น แสงสว่าง ที่เกิดจากหลอดไฟ และ แสงอินฟราเรดจะไม่มีผลทำให้
เกิด Fault Alarm ได้

3.2.4 อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซและแก๊ส (CO Sensor – Gas Detector)
คือ อุปกรณ์ตรวจจับกีาซ Carbon Monoxide (CO) และ แก๊ส Gas
หน้าที่หลัก จะตรวจจับ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ แก๊สธรรมชาติ Natural gas , แก๊ส LPG
ระดับการแจ้งเตือน Alarm level : 10% LEL of Natural gas , 100 PPM of CO
(Photoelectric Smoke Detector with Heat and Carbonmonoxide Sensors)
เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบลำแสง ร่วมกับการตรวจจับความร้อน และก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
ทำงานที่อุณหภูมิเพิ่มมากกว่า +135?F (+57?C)

 

4. อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียงและแสง (Audible & Visual Signalling Alarm Devices)
หลังจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณทำ งานโดยส่งสัญญาณมายังตู้ควบคุม (FCP) แล้ว ตู้ควบคุม FCP
จึงส่งสัญญาณออกมาโดยผ่านอุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียงและแสง ได้แก่
– กระดิ่งม
– ไซเรนเสียง
– ไซเรนเสียงและแสง
– ไฟสัญญาณต่างๆ เป็นต้น
เพื่อให้ผู้อยู่ภายในสถานที่ , ผู้รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดับเพลิง ได้ทราบว่ามี
เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น

 

5. อุปกรณ์ประกอบ (Auxiliary Devices)
เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเชื่อมโยง กับระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกัน และดับเพลิงโดยจะ
ถ่ายทอดสัญญาณระหว่างระบบเตือนอัคคีภัยกับระบบอื่น เช่น

5.1 ส่งสัญญาณกระตุ้นการทำ งานของระบบบังคับลิฟท์ลงชั้นล่าง , การปิดพัดลมในระบบปรับ
อากาศ , เปิดพัดลมในระบบระบายอากาศ , เปลี่ยนแปลงเพื่อควบคุมควันไฟ , การควบคุมเปิด
ประตูทางออก , เปิดประตูหนีไฟ , ปิดประตูกันควันไฟ , ควบคุมระบบกระจายเสียง และ การ
ประกาศแจ้งข่าว , เปิดระบบดับเพลิง เป็นต้น

5.2 รับสัญญาณของระบบอื่นมากระตุ้นการทำ งานของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย เช่น จากระบบ
พ่นนํ้าปั๊มดับเพลิง , ระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีชนิดอัตโนมัติ เป็นต้น

 

การพิจารณาเลือกซื้อและติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจจับ ในบริเวณต่างๆ ควรจะคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของชีวิตกับ ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยภายในบริเวณต่างๆของสถานที่
และลักษณะของเพลิงไหม้ที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่จะได้กำหนดจุดออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ
ให้เหมาะสมกับสถานที่ และจะได้ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากเกินไป

การออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย

ผู้ออกแบบควรทำความเข้าใจลักษณะของสิ่งที่จะป้องกัน (Hazard) ให้ดีเสียก่อนอย่างน้อยควร

พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ องค์ประกอบของไฟ คือ ออกซิเจน ความร้อน เชื้อเพลิง และ

ปฏิกิริยาลูกโซ่การเผาไหม้

เชื้อเพลิงประเภท A คือ เชื้อเพลิงอินทรีย์ที่เป็นของแข็ง

เชื้อเพลิงประเภท B คือ น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ ยกเว้นน้ำมันสำหรับประกอบอาหาร

เชื้อเพลิงประเภท C คือ เชื้อเพลิงที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไหลอยู่

เชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้อง : ปริมาณ และ ชนิด ของเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆ ในการเลือก

สารดับเพลิง และ วิธีการส่งสารดับเพลิง

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น : เป็นปัจจัยในการตัดสินความจำเป็น ในการใช้ระบบป้องกันอัคคีภัย

ความคาดหวังผลการป้องกัน : สำหรับกำหนดสมรรถนะของระบบป้องกันอัคคีภัยที่ต้องการ

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะหาได้จากการศึกษา ลักษณะของกิจการต่างๆ ที่จะออกแบบระบบป้องกัน

อัคคีภัยไว้ป้องกัน เช่น โรงแรม , โรงงาน , คอนโดมิเนียม , โรงงานปิโตรเคมี , คลังสินค้า ,

ธนาคาร ฯลฯ แต่ละกิจการจะมีแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดต่างๆ ของตนเอง ซึ่งจะมีประโยชน์

อย่างมากกับการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยที่เหมาะสม

 

การเลือกระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

1. ควรเลือกระบบที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบและรับรองคุณภาพ จาก UL , FM เป็นต้น

2. ระบบอุปกรณ์และการติดตั้ง ควรเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA และ มาตรฐานของทาง
    วสท.กำหนดไว้

3. ควรเลือกซื้อกับบริษัทฯที่มีประสบการณ์ และ มีความชำนาญในระบบ อย่างแท้จริง

4. แบรนด์สินค้า ควรเป็นแบรนด์ที่มีผู้ให้การยอมรับและเลือกใช้เป็นจำนวนมาก

5. ควรเลือกระบบอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ สถานที่ติดตั้งจริง

6. ควรเน้นเรื่องการบริการหลังการขาย และการบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์จากบริษัทฯ ผู้ขาย

 

สิ่งสำคัญในการใช้งานระบบแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย

1. ควรเก็บแบบแปลนการเดินท่อ เและดินสายสัญญาณ ของสถานที่ติดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุ
    อัคคีภัย ให้ขอแบบอัพเดทล่าสุดที่ติดตั้งเสร็จจริง จากบริษัทผู้ทำการติดตั้ง

2. ควรเก็บแบบแปลนตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ทุกจุด ของสถานที่ติดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย
    ให้ขอแบบอัพเดทล่าสุดที่ติดตั้งเสร็จจริง จากริษัทฯผู้ขายและทำการติดตั้ง

3. ควรตรวจนับอุปกรณ์ทั้งหมดที่สรุปซื้อ และ ตรวจสอบเทสระบบอุปกรณ์ให้แน่ใจก่อนรับ
    ส่งมอบงาน

4. ควรขอสัญญาเงื่อนไขการรับประกันการติดตั้งและสินค้าทั้งหมด จากริษัทฯผู้ขายและทำการ
    ติดตั้ง

5. ควรขอตารางวัน เวลา ของการบริการตรวจเช็คระบบหลังการขาย จากบริษัทฯผู้ขาย

6. ควรจะเก็บคู่มือการใช้งานระบบอุปกรณ์ทั้งหมดไว้เป็นอย่างดี ให้ขอจากริษัทฯผู้ขายและทำ
    การติดตั้ง

7. ควรจัดหาผู้รับผิดชอบ ควบคุมและจัดการระบบแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย อย่างน้อย 2 ท่าน ในการ
    เข้ารับการอบรมการใช้งานอุปกรณ์ และอบรมระบบจัดเตรียมป้องกันอัคคีภัย

8. ควรจะมีการเทสระบบการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมด อย่างน้อย 6 เดือนครั้ง

9. ควรจะมีการเตรียมการซ้อมหนีไฟ กรณีเกิดเหตุการจริง อย่างน้อย 4 เดือนครั้ง

10. ควรจะมีการตรวจเช็คและทำความสะอาดระบบอุปกรณ์ทั้งหมด ปีละ 2 ครั้ง

 

สอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-740-3975 – 6 – 8

 

 

ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

114 Responses to “Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้”

 1. ที่วางจัดระเบียบแก้วในรถ

  Fire Alarm System

 2. TotalPillow หมอนพกพา ยามเดินทาง ท่องเที่ยว ไปต่างประเทศ ไปต่างจังหวัด ใช้ในออฟฟิส ผจญรถติดประจำวัน

  Fire Alarm System

 3. Emotion พูดว่า:

  สติ๊กเกอร์ไลน์

  Fire Alarm System

 4. best hand held fish finder พูดว่า:

  humminbird 345c review

  Fire Alarm System

 5. Damian Bandemer พูดว่า:

  find out this here

  Fire Alarm System

 6. จำหน่ายเครื่องมือมากมายหลากหลาย สว่านไฟฟ้า สว่านไฟฟ้าไร้สาย เครื่องขัดกระดาษทราย เครื่องตัด เครื่องฉีดน้ำพลังสูง เครื่องตัดองศา ปั้มลม และอีกมากมาย เครื่องมือช่างคุณภาพสูง แกร่งทนทาน ให้ผลลัพธ์งานฝีมือคุณภาพ เพื่อช่างคุณภาพเช่นคุณ

  Fire Alarm System

 7. gloucestercarpetcleaning.com

  Fire Alarm System

 8. Add extra light switch cinderford

  Fire Alarm System

 9. Rupert Guerrier พูดว่า:

  Hayden Days

  Fire Alarm System

 10. Re-lamping services prestbury พูดว่า:

  Electric car charger installation stow on the wold

  Fire Alarm System

 11. custom research paper services พูดว่า:

  custom research paper services

  Fire Alarm System

 12. catfish tackle พูดว่า:

  catfish tackle

  Fire Alarm System

 13. best picture in stock market multi purpose use

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – EST – Vigilant – NOHMI – CEMEN – CL – ระบบแจ้…

 14. https://sbobetwap.id/download-2/play8oy

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 15. http://www.tqmoli.com/home.php?mod=space&uid=49373&do=profile&from=space

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 16. http://gdycsp.com พูดว่า:

  http://gdycsp.com

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 17. http://fitnesstypes.com/story.php?title=woodworking-business

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 18. http://test.inspirationmachine.at/d6/de/community/inspirations/573075

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 19. mct oil and keto พูดว่า:

  mct oil and keto

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 20. laimaimai.net.cn พูดว่า:

  laimaimai.net.cn

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 21. www3.aui.ma พูดว่า:

  www3.aui.ma

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 22. online-listing.com พูดว่า:

  online-listing.com

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 23. network.ameeni.com พูดว่า:

  network.ameeni.com

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 24. shellbooks.net พูดว่า:

  shellbooks.net

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 25. Look At This พูดว่า:

  Look At This

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 26. https://smartlankasolutions.com พูดว่า:

  https://smartlankasolutions.com

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 27. server pkv games พูดว่า:

  server pkv games

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 28. http://youtubeloop.net/watch?v=-EokuCb9seo

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 29. https://www.plaholi.Com/ พูดว่า:

  https://www.plaholi.Com/

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 30. Linktr.Ee พูดว่า:

  Linktr.Ee

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 31. examples of business models พูดว่า:

  examples of business models

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 32. nexea venture capital พูดว่า:

  nexea venture capital

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 33. visit the website พูดว่า:

  visit the website

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 34. 퍼스트카지노 พูดว่า:

  퍼스트카지노

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 35. slot indonesia Deposit Pulsa พูดว่า:

  slot indonesia Deposit Pulsa

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 36. เล่นคาสิโนออนไลน์

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 37. Situs togel terpercaya พูดว่า:

  Situs togel terpercaya

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 38. https://daltonscolumbiainn.com/ พูดว่า:

  https://daltonscolumbiainn.com/

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 39. anal sex tips พูดว่า:

  anal sex tips

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 40. Joker338 พูดว่า:

  Joker338

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 41. http://www.e-gnosis.udg.mx/index.php/e-gnosis/comment/view/23/0/18684

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 42. 내일배움카드 신청방법 พูดว่า:

  내일배움카드 신청방법

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 43. msm complément alimentaire พูดว่า:

  msm complément alimentaire

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 44. Judi Online24Jam Terpercaya 2020 พูดว่า:

  Judi Online24Jam Terpercaya 2020

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 45. complément alimentaire protéine พูดว่า:

  complément alimentaire protéine

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 46. insurance for contractors in San Francisco

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 47. situs slot online terbaik พูดว่า:

  situs slot online terbaik

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 48. พุทธเจ้า 5 พระองค์ แห่งโลกธาตุ

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 49. Ketomentin Review พูดว่า:

  Ketomentin Review

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 50. YouTube.com พูดว่า:

  YouTube.com

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 51. KraftGun Reviews พูดว่า:

  KraftGun Reviews

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 52. gay พูดว่า:

  gay

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 53. discuss พูดว่า:

  discuss

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 54. temporary email service free พูดว่า:

  temporary email service free

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 55. list of brazzers accounts free พูดว่า:

  list of brazzers accounts free

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 56. BioDefy Cream พูดว่า:

  BioDefy Cream

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 57. zoodental.Com พูดว่า:

  zoodental.Com

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 58. Welcome Bonus 100 Member Baru พูดว่า:

  Welcome Bonus 100 Member Baru

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 59. Game slot berhadiah pulsa พูดว่า:

  Game slot berhadiah pulsa

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 60. skin care พูดว่า:

  skin care

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 61. houston affordable treatment พูดว่า:

  houston affordable treatment

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 62. healthy eating pyramid พูดว่า:

  healthy eating pyramid

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 63. http://sharontalon.com/ พูดว่า:

  http://sharontalon.com/

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 64. Full Grain Leather Safety Shoe พูดว่า:

  Full Grain Leather Safety Shoe

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 65. gb whatsapp พูดว่า:

  gb whatsapp

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 66. buzzlly.com พูดว่า:

  buzzlly.com

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 67. http://www.lifeadventureexplore.com/groups/how-increase-libido-in-males-over-40/

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 68. chicagoknights.levelupirl.org พูดว่า:

  chicagoknights.levelupirl.org

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 69. www.helpformommies.com พูดว่า:

  http://www.helpformommies.com

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 70. www.nigerianmedicalstudents.com พูดว่า:

  http://www.nigerianmedicalstudents.com

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 71. ozarkstalk.com พูดว่า:

  ozarkstalk.com

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 72. amhley.org พูดว่า:

  amhley.org

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 73. http://makershd.com/groups/samen-cannabis-how-inside-your-high-quality-cannabis-seeds-1906497017/

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 74. s.qu.a.bb.l.e.p.aj พูดว่า:

  s.qu.a.bb.l.e.p.aj

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 75. www.avianoslist.com พูดว่า:

  http://www.avianoslist.com

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 76. http://yukipon777.s10.xrea.com พูดว่า:

  http://yukipon777.s10.xrea.com

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 77. http://asfjkpfnfda.s5.xrea.com/cgi/jawanote/jawanote.cgi

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 78. http://www7a.biglobe.ne.jp พูดว่า:

  http://www7a.biglobe.ne.jp

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 79. Imposter Christmas พูดว่า:

  Imposter Christmas

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 80. www23.tok2.com พูดว่า:

  www23.tok2.com

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 81. gamegamma.com.tw พูดว่า:

  gamegamma.com.tw

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 82. http://motofon.net/out/69560/ พูดว่า:

  http://motofon.net/out/69560/

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 83. buy modalert 200 australia พูดว่า:

  buy modalert 200 australia

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 84. www.brq520.com พูดว่า:

  http://www.brq520.com

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 85. morexue.com พูดว่า:

  morexue.com

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 86. https://www.qiurom.com พูดว่า:

  https://www.qiurom.com

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 87. http://cs.yyqyt.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=21703

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 88. https://addons.mozilla.org/ พูดว่า:

  https://addons.mozilla.org/

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 89. result togel jakarta พูดว่า:

  result togel jakarta

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 90. Saveyoursite.Win พูดว่า:

  Saveyoursite.Win

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 91. diamond attributes พูดว่า:

  diamond attributes

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 92. wendy's cosplay พูดว่า:

  wendy’s cosplay

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 93. black diamonds พูดว่า:

  black diamonds

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 94. Natural Alpha XL พูดว่า:

  Natural Alpha XL

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 95. Extreme Shred Keto พูดว่า:

  Extreme Shred Keto

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 96. Natural Alpha XL Reviews พูดว่า:

  Natural Alpha XL Reviews

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 97. Ice House Portable AC พูดว่า:

  Ice House Portable AC

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 98. Allura Fresh Anti Aging Cream พูดว่า:

  Allura Fresh Anti Aging Cream

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 99. Natural Alpha XL Review พูดว่า:

  Natural Alpha XL Review

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 100. discount loose diamonds พูดว่า:

  discount loose diamonds

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 101. Situs slot cashback terbaru พูดว่า:

  Situs slot cashback terbaru

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 102. Cloudflare พูดว่า:

  Cloudflare

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 103. make money พูดว่า:

  make money

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 104. www.examuganda.com พูดว่า:

  http://www.examuganda.com

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 105. производитель пищевого оборудования для ресторанов

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 106. por aqui พูดว่า:

  por aqui

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 107. Psychic And Astrology Affiliates พูดว่า:

  Psychic And Astrology Affiliates

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 108. Booster Bensin พูดว่า:

  Booster Bensin

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 109. Онлайн Заявка На Кредит Без Поручителей

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 110. dedicated server is cheap พูดว่า:

  dedicated server is cheap

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 111. Thailand betting พูดว่า:

  Thailand betting

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 112. psychic and astrology affiliates meaning in hindi

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 113. 먹튀검증업체 พูดว่า:

  먹튀검증업체

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

 114. sweer พูดว่า:

  sweer

  Fire Alarm System – ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smo…

Powered by WordPress | T-Mobile Phones for Sale at BestInCellPhones.com | Thanks to Free Phones at iCellPhoneDeals.com, Free MMORPG Games and Fat burning furnace review
Mr. Somboon Kangsanonkul