Mr. Somboon Kangsanonkul

ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint

FINGERPRINT SYSTEM

 

 

ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ต้องใช้ ลายนิ้วมือ ของ บุคคลที่ได้รับการอนุญาต

หรือ บุคคลที่ได้ทำการโปรแกรมบันทึก ลายนิ้วมือ ลงไว้ใน ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้

ควบคุมระบบการทำงานต่างๆแล้ว ซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มี การบันทึก ลายนิ้วมือ ลงไว้ใน

ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็จะไม่สามารถเข้าใช้งาน ระบบที่ต้องมีการสแกนลายนิ้วมือนี้ได้

ส่วนระบบที่นำการสแกนลายนิ้วมือ เข้ามาใช้งานในการควบคุมก็ เช่น

การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มาทำเป็น เครื่องลงเวลาการทำงาน ของพนักงานในองค์กร
เพราะ ระบบจะทำการระบุตัวบุคคลได้ดีกว่า และแน่นอนกว่าระบบอื่นๆ เพื่อป้องกันการลงเวลา
ทำงานแทนกัน ของพนักงาน

 

การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มาทำเป็น ระบบควบคุมการเข้า-ออก ของประตูสถานที่ต่างๆ
ที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า-ออกทางประตูนั้นๆ อาทิเช่น ประตูหน้า
ทางเข้า-ออกของสถานที่ ,ประตูห้องบัญชีและการเงิน ,ประตูห้องเก็บสินค้า ,ประตูห้องควบคุม
ระบบต่างๆ , ประตูตู้เซฟต่างๆ เป็นต้น

 

ข้อดีของการใช้ ลายนิ้วมือ ในการระบุตัวบุคคล

ลายนิ้วมือของแต่ละคน จะเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่เป็นตัวอ่อนอายุ 3 ถึง 4 เดือนในครรภ์มารดา ซึ่งเป็นผิวหนัง
ส่วนที่มีสัน (Ridge) และ มีร่อง (Furrow) เอาไว้ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการหยิบจับสิ่งของ สัน
และ ร่อง ที่ปรากฏนี้ จะมีคุณลักษณะที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามกาลเวลา (แต่อาจจะเปลี่ยนขนาดได้)

ลายนิ้วมือจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Permanence) ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงกระทั่งวันที่เราตาย แต่ก็อาจจะ
เปลี่ยนแปลงขนาดได้ตามขนาดร่างกาย เหมือนกับการที่เราวาดรูปไว้บนลูกโป่ง ซึ่งไม่ว่าลูกโป่งจะเล็ก หรือ
ถูกเป่าให้พองใหญ่ขึ้นอย่างไร ก็ยังคงเป็นรูปที่เราวาดไว้เดิมเพียงแต่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้น

2. มีรูปแบบเฉพาะในแต่ละบุคคล

การที่ลายนิ้วมือมีรูปแบบเฉพาะในแต่ละบุคคล (Individuality) เป็น คุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ของ
ลายนิ้วมือ นั้น ตั้งแต่เริ่มมีการใช้เก็บ และ เปรียบเทียบลายนิ้วมือโดยใช้วิธีสมัยใหม่ ซึ่งมีมาร้อยกว่าปีแล้ว
ยังไม่มีการตรวจพบว่ามีการเหมือนกันของลายนิ้วมือ อีกทั้งถ้าจะอธิบายด้วยหลักการทาง คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ก็มีการศึกษา ของ Sir Francis Galton (1892) ซึ่งได้ประมาณไว้ว่า โอกาสที่ คน 2 คน
จะมีลายนิ้วมือเหมือนกันนั้นมีความน่าจะเป็นอยู่ที่ 1 : 64,000,000,000 คน ซึ่งการประเมินค่าโดยใช้การ
แบ่งรายละเอียดรูปแบบของลายนิ้วมือออกเป็นส่วนๆ และ หาความน่าจะเป็นของการซ้ำกันของแต่ละส่วนนั้น
แล้วนำความน่าจะเป็นของแต่ละส่วนมาคูณกัน เพื่อหาความน่าจะเป็นทั้งหมด ท่าน Sir Francis Galton นี้
เป็นผู้ที่เริ่มทำการวิจัยอย่างจริงจังกับลายนิ้วมือ และ ถือว่าเป็นบุคคลแรกที่ศึกษาถึง การใช้ลายนิ้วมือในการ
ระบุตัวบุคคล และเป็นบุคคลแรกที่ทำการพิสูจน์ว่าลายนิ้วมือของแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะ (Individuality)
และ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Permanence) อีกทั้งยังได้เป็นผู้ที่กำหนด และแบ่งแยกประเภท ของ
รูปแบบลายนิ้วมือที่ใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

ลายนิ้วมือ ของ แต่ละคนนั้นจะมีลักษณะเฉพาะมากจนกระทั่งแม้แต่ คู่แฝดแท้ (Identical Twin) ก็ยังมี
ลายนิ้วมือ ที่แตกต่างกัน (แต่มีรูปแบบ DNA ที่เหมือนกัน) อย่างไรก็ตามรูปแบบของ ลายนิ้วมือ นั้นก็จะมี
ลักษณะความคล้ายกันของ คนภายในครอบครัว หรือ พูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า รูปแบบของ ลายนิ้วมือ มีการ
ถ่ายทอดกันทาง พันธุกรรม

ซึ่งรูปแบบของ ลายนิ้วมือ สามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆได้ 3 ประเภท คือ

– ลายนิ้วมือแบบลายก้นหอย (Whorl) มีประมาณ 30%

– ลายนิ้วมือแบบลายมัดหวาย (Loop) มีประมาณ 65%

– ลายนิ้วมือแบบลายโค้ง (Arch) มีประมาณ 5%

รูปแบบลายนิ้วมือนี้สามารถแบ่งย่อยให้ละเอียดขึ้นไปอีกได้เป็น
– ลายมัดหวายเอียงขวา (Right Loop)
– ลายมัดหวายเอียงซ้าย (Left Loop)
– ลายโค้งสูงแบบกระโจม (Tented Arch) เป็นต้น

การแบ่ง ลายนิ้วมือ ออกเป็นหลายประเภทนี้ เพื่อวัตุประสงค์ใน การเพิ่มความรวดเร็ว ในการตรวจสอบ
ลายนิ้วมือ แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ใช้ใน การบอกความเหมือน หรือ ความแตกต่าง ระหว่างลายนิ้วมือ แต่เป็น
การใช้ลักษณะ ของ สัน (Ridge) ของลายนิ้วมือ เช่น
– การสิ้นสุดของสัน (Ridge Ending),
– สันแบบลายจุด (Dots) ,
– สันที่แตกแขนง (Bifurcations)
หรือ รูปแบบต่างๆของ สัน ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ใช้ในการเปรียบเทียบลายนิ้วมือ

 

การตรวจสอบลายนิ้วมือโดยใช้คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบลักษณะของ สัน (Ridge) ตัวอย่าง อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทำงานด้วยการสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint Scanner) อุปกรณ์เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ในปัจจุบัน
จะมีราคาถูกลงมาก และ ก็มีแนวโน้มว่าจะมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจากความแพร่หลาย และ
การประยุกต์ใช้ลายนิ้วมือกันในงานด้านต่างๆมากขึ้น ส่วนราคาของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ในปัจจุบันก็จะ่มี
ราคาตั้งแต่ 10,000 – 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนของการรองรับลายนิ้วมือ ในการใช้งานของอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกและสแกนลายนิ้วมือ มีอยู่หลายประเภท เช่น

 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือโดยเฉพาะ

 

เมาส์ที่มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

 

คีย์บอร์ดที่มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือขนาดเล็ก

 

การเลือกใช้อุปกรณ์แต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทงานที่จะนำไปใช้เป็นหลัก เช่น
ถ้าใช้การตรวจสอบลายนิ้วมือ ในการเข้าใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ ก็ควรจะใช้แบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ที่ติดอยู่กับ คีย์บอร์ด หรือ เครื่องสแกนที่ติดอยู่กับ เมาส์ ก็จะเหมาะสมกว่าการใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ประเภทอื่นๆ หรือ ถ้าจะใช้การตรวจสอบ ลายนิ้วมือ ในการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน ก็ควรจะใช้
เครื่องที่ใช้สำหรับสแกนลานนิ้วมือโดยเฉพาะ บริษัทผู้ผลิตเครื่องสแกนลายนิ้วมือบางรายก็ได้มีการพัฒนา
โปรแกรมในการตรวจสอบลายนิ้วมือแถมมาให้ หรือจัดจำหน่ายมาพร้อมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือด้วยเลย

 

การเลือกซื้อ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint

หากคุณมองหา เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อหวังว่าระบบนี้จะช่วยลดปัญหาการลงเวลาแทนกัน และช่วยลด
ปัญหาของค่าใช้จ่ายต่างๆของคุณลงไปได้ คุณคิดได้ถูกต้องแล้วครับ แต่ยังมีผู้ใช้จำนวนมากซึ่งใช้ระบบนี้
ไปแล้วไม่ได้ผลอย่างที่คาด แทนที่จะช่วยลดเวลาการทุจริตในการทำงาน และค่าใช้จ่ายแต่กลับกลายเป็น
การเพิ่มปัญหาต่างๆตามมามากมายไม่เว้นแต่ละวัน เนื่องจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่มีวางจำหน่ายทั่วไป
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เทคนิคทางการประมวลผลแบบ Digital Image Processing ขั้นสูง ซึ่งการที่เราจะ
ทราบได้ว่าลายนิ้วมือที่เรานำมาตรวจสอบนั้น คือ บุคคลใดในจำนวนลายนิ้วมือ หลายๆร้อย หลายๆพันคน
ดังนั้นผู้ใช้จะพบปัญหาบ่อยครั้ง ในเรื่องของการที่คนๆหนึ่งมาสแกนแต่กลับกลายไปขึ้น ชื่อของอีกคนหนึ่ง
หรือ สแกนแล้วแต่เครื่องไม่อ่านอันเนื่องมาจาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีคุณภาพต่ำ ปัญหาที่พบของผู้ใช้
เครื่องสแกนลายนิ้วมือหลายราย คือ แทนที่การซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือไปแล้ว จะเป็นการลงทุนในครั้ง
เดียว โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องอื่นๆตามมาอีก แต่เมื่อไปนำมาใช้กลับต้องมี ค่าใช้จ่ายหมุนเวียนตามมา
ตลอด จากตัวหัวอ่านที่มีความทนทานต่ำ เช่น พวกหัวอ่านที่เป็นประเภท พลาสติกโพลีเมอร์

ในระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ส่วนหัวอ่าน จะเป็นส่วนที่ได้รับการสัมผัสตลอดเวลา ดังนั้น หน้าเลนส์ จึง
เป็นส่วนที่สำคัญมากในการใช้งาน หน้าเลนส์ แบบพวกวัสด ุตระกูลโพลีเมอร์ จะเป็นลักษณะ คล้ายๆยาง
เมื่อเกิดคราบสกปรกสะสมเราไม่สามารถทำความสะอาด ได้ด้วยการเช็ดธรรมดา หรืออีกประการหนึ่ง คือ
หน้าเลนส์ ไม่สามารถทนต่อ การขีดข่วนจาก ของแข็ง หรือของมีคมได้ และ ถ้าเป็นการใช้งานกับผู้ใช้ที่
นิ้วมือ มีคราบเคมี หรือเลอะน้ำมัน เช่น งานโรงงาน หรือ ไซต์งานก่อสร้าง เลนส์หน้าสัมผัสพวกโพลีเมอร์
นั้น จะถูกกัดจนบวม และ ลอกออก ซึ่งเป็นผลทำให้ เครืองสแกนลายนิ้วมือ ไม่สามารถทำการสแกนได้
อีกประเภทหนึ่ง คือประเภทอ่านค่าความจุไฟฟ้าของลายนิ้วมือ หรือตระกูล Silicon Sensor การทำงาน
คือ เมื่อเอานิ้วมือไปสัมผัสกับหน้าเลนส์ที่เป็นโลหะ โดยตรงจะเกิดการถ่ายเทประจุผ่าน ลายนิ้วมือของเรา
เพื่อเก็บเป็นข้อมูล หัวอ่านประเภทนี้จะเกิดคราบสกปรกสะสม และเกิดรอยขีด ข่วนได้ง่ายๆ เป็นสาเหตุให้
ต้องทำการซ่อมและเปลี่ยนหน้าเลนส์กันบ่อยครั้ง

สำหรับ หัวอ่าน ที่ดีของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควรเลือกใช้ที่เป็นแบบ Optical และ Optical CMOS
หรือ URU4000 (U.are.U 4000) Sensor ของ Digital Persona และ Biometric Technology
เพราะวัสดุ หน้าเลนส์ ของหัวอ่านพวกนี้จะทำจาก แผ่นกระจกเคลือบอย่างดี จะป้องกันคราบสกปรก ได้ดี
และ ยังป้องกันการถูกขูดขีดจากของแข็งได้เป็นอย่างดี มีความคาดเคลื่อนในการอ่านลายนิ้วมือน้อยมาก
ทุกรุ่นที่แนะนำจะผ่านการทดสอบ และ ได้การรับรองมาตรฐานจากสถาบันทดสอบคุณภาพมากมาย เช่น
UL , FC , CE , LPS และได้รับรางวัลต่างๆอีกมากจากหลายๆประเทศ


การเลือกซื้อ Fingerprint สามารถแบ่งเป็นข้อๆได้ดังนี้

1. ดูที่หัวอ่าน (Sensor) ว่าสินค้านั้นใช้หัวอ่านแบบไหน ?
(ข้อนี้สำคัญมากที่สุด เพราะเครื่องสแกนจะดีหรือไม่ก็อยู่ที่หัวอ่าน)

2. ความเร็วในการอ่านลายนิ้วมือเร็วแค่ไหน ใช้เทคโนโลยีใดในการอ่าน
(ข้อนี้ก็สำคัญมาก เพราะจะได้ไม่มีปัญหาในการสแกนลายนิ้วมือทีละหลายๆคน)

3. จำนวนรายนิ้วมือที่รองรับ และหน่วยความจำในการบันทึกการใช้งานของเครื่อง
(ข้อนี้ก็สำคัญ เพราะเราต้องเลือกให้เหมาะกับจำนวนคนที่จะต้องใช้งานจริง)

4. ดูวัสดุทีใช้ในการผลิตอุปกรณ์ว่าแข็งแรง ทนทานหรือไม่
(ไม่ใช่ดูแล้วเปราะบางเหมือนของเด็กเล่น เพราะเราต้องใช้เป็นระยะเวลายาวนาน)

5. ส่วนของ Software ดูว่ามีฟังก์ชั่นการใช้งานดีหรือไม่ ?
(หาก Software ดีจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้มาก)

6. สินค้านั้นผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO9000, ISO14001 หรือไม่
(เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าผลิต จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่ดี)

7. ตัวสินค้าได้ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐาน หรือไม่
(มาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับด้วยดีก็ เช่น UL , FC , CE , LPS เป็นต้น)

8. ตัวสินค้ามีจำหน่ายอย่างแพร่หลายหรือไม่ ?
(เพราะเป็นการการันตีได้อย่างหนึ่งว่าสินค้านั้นเป็นที่นิยมของผู้ใช้ต่างๆ)

9. บริษัทผู้ขายได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย (Distributor) โดยตรงหรือไม่ ?
(ข้อนี้เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าผู้ขายมีความพร้อมหลายๆด้าน เช่น ได้รับการอบรมจากผู้ผลิตโดยตรง)

10. คุณอย่าตัดสินใจที่ราคาเพียงอย่างเดียว เพราะสินค้าราคาถูกมีอะไรแอบแฝงอีกเยอะ ควรจะเลือกจาก

– Performance = คุณสมบัติการทำงานของตัวสินค้า
– Location Area = ระยะทางของบริษัทผู้ขาย กับสถานที่ๆเราจะซื้อสินค้ามาติดตั้ง
– Profile = ประสบการณ์และความชำนาญของบริษัทฯผู้ขาย
– Warranty = การรับประกันตัวอุปกรณ์สินค้าและระบบ
– After Service = การบริการหลังการขาย ของบริษัทฯผู้ขาย
– Installation Best Standard = การติดตั้งระบบอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
– Price = ราคาสินค้าที่เหมาะสม ของภาพรวมสินค้าทุกๆข้อที่กล่าวมา

 

 

 

 

ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

13 Responses to “ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint”

 1. จำหน่ายเครื่องมือมากมายหลากหลาย สว่านไฟฟ้า สว่านไฟฟ้าไร้สาย เครื่องขัดกระดาษทราย เครื่องตัด เครื่องฉีดน้ำพลังสูง เครื่องตัดองศา ปั้มลม และอีกมากมาย เครื่องมือช่างคุณภาพสูง แกร่งทนทาน ให้ผลลัพธ์งานฝีมือคุณภาพ เพื่อช่างคุณภาพเช่นคุณ

  ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint | V.E.C.L. THAI CO.,LTD Fire Alarm System

 2. damp proofing survey Chalford พูดว่า:

  Causes of rain penetrating solid walls uley

  ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint | V.E.C.L. THAI CO.,LTD Fire Alarm System

 3. Include The Installation Of A Chemical Damp Proof Course System Coombe Hill

  ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint | V.E.C.L. THAI CO.,LTD Fire Alarm System

 4. carpet clean cricklade พูดว่า:

  3 bed house cleaners Wotton under Edge

  ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint | V.E.C.L. THAI CO.,LTD Fire Alarm System

 5. ร้านค้าคุณภาพลาซาด้าออนไลน์

  ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint | V.E.C.L. THAI CO.,LTD Fire Alarm System

 6. Tatyana Bristow พูดว่า:

  Rogelio Hallas

  ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint | V.E.C.L. THAI CO.,LTD Fire Alarm System

 7. สินค้าดีมีคุณภาพต้องเราร้านออนไลน์อันดับหนึ่ง

  ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint | V.E.C.L. THAI CO.,LTD Fire Alarm System

 8. สินค้าดีคุณภาพเครื่องดูดฝุ่นพลังแรง

  ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint | V.E.C.L. THAI CO.,LTD Fire Alarm System

 9. Dina Harkcom พูดว่า:

  Shari Giacone

  ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint | V.E.C.L. THAI CO.,LTD Fire Alarm System

 10. Madeleine Can พูดว่า:

  Domingo Launer

  ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint | V.E.C.L. THAI CO.,LTD Fire Alarm System

 11. Vouchersort พูดว่า:

  Vouchersort

  ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint | V.E.C.L. THAI CO.,LTD – Fire Alarm System – Notifier By Honeywell – System Sensor – GE – Edwards – NOHMI – CEMEN – CL – VESDA – Aspirating Smoke –…

Powered by WordPress | T-Mobile Phones for Sale at BestInCellPhones.com | Thanks to Free Phones at iCellPhoneDeals.com, Free MMORPG Games and Fat burning furnace review
Mr. Somboon Kangsanonkul