Mr. Somboon Kangsanonkul

ระบบคีย์การ์ด SOYAL

Proximity Card Reader

 

SOYAL ACCESS CONTROL SYSTEM

 

 

ระบบคีย์การ์ด หรือ ระบบควบคุมการเข้า-ออกของสถานที่ แบบใช้กดรหัสผ่านเข้า หรือ ใช้บัตร

ทาบเข้า จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับควบคุมการเข้า-ออกทางประตูต่างๆ ที่ทางสถานที่นั้นๆไม่ต้อง

การให้ใครผ่านเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางสถานที่ก่อน ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตก็

จะต้องมีรหัสผ่านเข้าไป หรือมีบัตรที่จะใช้ในการทาบกับเครื่องอ่านบัตรผ่านเข้าไป หรือมีบุคคล

ภายในสถานที่ กดสวิทซ์ อนุญาตให้ผ่านเข้าไปได้เท่านั้น

 

 

การทำงานของระบบนี้ คือ การนำเอาอุปกรณ์ล็อคไฟฟ้าแบบต่างๆ เข้ามาทำงานร่วมกับ เครื่อง

อ่านบัตรทาบ ในการควบคุมการเปิด-ปิดประตูของสถานที่ต่างๆ และ ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ ในการทำงาน โดยลงโปรแกรมซอฟแวร์ ของ เครื่องอ่านบัตรทาบ ยี่ห้อนั้นๆ

เข้าไป ซึ่งจะสามารถควบคุมและจัดการระบบผ่านทางซอฟแวร์ได้อีกด้วย ในด้านคุณสมบัติของ

ซอฟแวร์ ก็จะสามารถตั้งค่าการทำงานของ เครื่องอ่านบัตรทาบได้ , สามารถเพิ่ม หรือ ลบข้อมูล

บัตรทาบผ่านเข้า-ออกได้ ,สามารถใส่ข้อมูลให้กับผู้ถือบัตรแต่ละใบได้ ,สามารถกำหนดสิทธิ์การ

อนุญาตการใช้บัตรเข้าประตูสถานที่ได้ , สามารถดู วันที่ และเวลา ของ บัตรทาบ หรือ รหัสผ่าน

ที่ใช้ผ่านเข้า-ออกได้ ,สามารถนำข้อมูลระบบมาทำเป็น ระบบคิดเวลาการ เข้างาน และเลิกเวลา

งาน ของพนักงานได้ ร่วมถึงการนำข้อมูลที่ส่งออกเป็น Text File ไปใส่ในโปรแกรม Payroll เพื่อ

คำนวน วัน เวลา การทำงาน การขาด การลา มาสาย และ คำนวนค่าโอที ในการคิดเงินเดือนให้

พนักงาน

Stand-Alone Access Control System คือ ระบบทั้งหมด ทำงานได้อิสระภายใน ตัวเครื่องอ่าน

บัตรแบบ Stand-Alone เพียงเครื่องเดียว ไม่ต้องเชื่อมต่อกับ ตู้ควบคุมระบบ หรือ ต่อใช้งานกับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ กับสามารถโปรแกรมการทำงานและการใช้งานทุกอย่างได้ภายในตัวเครื่อง

สามารถติดตั้งควบคุมได้ 1 – 2 บานประตูทางเข้า-ออกของสถานที่ ในเครื่องอ่านเพียงตัวเดียว

โดยมีตัวเครื่องรุ่นต่างๆให้เลือกใช้งาน ดังนี้

 

 

AR-721HV3 – Stand-Alone Proximity Card Reader

? เครื่องอ่านบัตรทาบไร้สัมผัส (คีย์การ์ด) ยี่ห้อ SOYAL ที่มีรูปทรงสวยงาม และทนทานต่อ
  การใช้งาน

? มีหลอดดวงไฟ LED สีเขียวและสีแดง แสดงสถานะการทาบบัตรผ่านเข้า-ออก

? พร้อมแป้นปุ่มกด สำหรับใช้โปรแกรมระบบ และการใส่รหัสผ่านเข้า-ออก

? มีเสียงแจ้งเตือนภายในเครื่องอ่าน หากมีการการทาบบัตรผ่านเข้า หรือทาบบัตรผ่านออก

? รองรับการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานบัตรได้มากถึง 1,024 ใบ

? สามารถจัดเก็บบันทึกข้อมูลการในการใช้งานได้เองภายในตัวเครื่องถึง 1,200 เหตุการณ์

? การบันทึกเหตุการณ์ข้อมูลการในการใช้งานภายในตัวเครื่อง สามารถจัดเก็บได้นานถึง 10 ปี

? ใช้สัญญาณคลื่นความถี่ แบบ 125 KHz. หรือ แบบ Mifare 13.56 MHz (ต้องซื้อระบบเพิ่ม)

? ถ้าใช้แบบ Mifare 13.56 MHz (ซื้อเพิ่ม) บัตรก็ต้องเป็น Mifare ที่เข้ารหัส ISO14443A

? สามารถเลือกใช้ระบบการผ่านเข้า-ออกได้ 3 แบบ คือ ใช้บัตรทาบอย่างเดียว หรือใช้ทั้งบัตรทาบ
  กับกดรหัสผ่าน และใช้กดรหัสผ่านอย่างเดียว

? สามารถโปรแกรมระบบ และ ยกเลิกการ์ด หรือ ยกเลิกรหัสผู้ใช้งานเครื่องได้โดยง่าย

? ระยะห่างของ การอ่านการ์ดไว้สัมผัส 10 – 15 เซนติเมตร

? กำหนดเซ็ตพื้นที่เวลา (Time Zone) ได้ 11 ช่วงเวลา หรือรูปแบบ

? สามารถตั้งค่ากำหนดวันหยุดภายใน 1 ปีได้ถึง 120 วัน

? สามารถกำหนดกลุ่มประตู (Door Group) ในการควบคุม ได้

? มีระบบตรวจสอบป้องกันระบบค้าง (Watchdog) หรือระบบหยุดการทำงาน

? มีระบบ Anti-pass-back คือ การตั้งค่าเมื่อทาบบัตรเข้ามาแล้วแต่ยังไม่มีการทาบบัตรออกก่อน
  จะไม่สามารถใช้บัตรใบนั้นทาบเข้ามาใหม่ได้อีก หรือ ห้ามใช้บัตรใบเดียวกันผ่านเข้ามาในช่วง
  เวลาที่กำหนดไว้

? มีระบบ Auto-Relock ถ้ากดรหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้ง จะไม่สามารถกดได้อีก ต้องรอตามเวลา
  ที่กำหนดไว้

? มีระบบป้องกันการงัดทำลายอุปกรณ์ หรือตัดสายสัญญาณ (Tamper Switch Function)

? มีระบบป้องกันการเปิดประตูค้างนานเกินเวลาที่กำหนด (Door Relay Time) ตั้งหน่วงได้
  ตั้งแต่ 0-600 วินาที

? มีระบบหน่วงเวลาสัญญาณเตือน (Alarm Relay Time) ตั้งหน่วงได้ตั้งแต่ 0-600 วินาที

? มีพอร์ต RS-485 ในการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ หรือกับระบบเครือข่าย

? สามารถกำหนดอัตราความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล (Baud Rate) ได้ถึง 9,600 bps (N,8,1)

? สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ภายนอกได้ ผ่านท่าน Serial Out TTL

? มีพอร์ตเชื่อมต่อเครื่องอ่านภายนอก (Wiegand แบบ 26 หรือ 32 บิต) ได้ 1 พอร์ต

? สามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานโปรแกรมได้ด้วยอุปกรณ์ตัวแปลงสัญญาณ
  AR-701CM Signal Converter

? รองรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรม SOYAL 701 Software (701Server และ 701Client)

? เป็นระบบ Full Stand-alone ที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับตู้ควบคุม หรือต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ก็สามารถ
  ทำงานได้

? หากเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย หรือ กับคอมพิวเตอร์แล้วมีปํญหา เครื่องก็ยังคงทำงานบันทึก
  ข้อมูลระบบได้ตามปกติ และหากการเชื่อมต่อกลับสู่สภาวะปกติแล้วระบบก็จะสามารถส่งถ่าย
  ข้อมูลไปได้ดังเดิม

? สามารถต่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน และเพิ่มต่อทำระบบควบคุมหลายประตูได้โดยต่อเชื่อมใช้
  งานร่วมกับตู้ AR-716E ได้

? สามารถต่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ ล็อคประตูในระบบได้ทั้งแบบ
***1.แบบแม่เหล็กล็อคไฟฟ้า (Electro Magnetic Lock)
***2.แบบเดือยล็อคไฟฟ้า (Electric Drop Bolt Lock)

? สามารถต่อกับสวิทช์ปุ่มกดเปิดประตูจากภายใน (Exit Switch หรือ Egress Button) ได้

? สามารถต่ออุปกรณ์ตรวจจับสวิทซ์แม่เหล็ก ป้องกันการงัดแงะประตู หรือ ปิดประตูไม่สนิท
  (Door Sensor) ได้

? สามารถต่อกับอุปกรณ์คีย์สวิทซ์ (Keyswitch) สำหรับตัดไฟเลี้ยงระบบให้เปิดประตูได้ตาม
  ที่ต้องการ

? สามารถต่อกับอุปกรณ์ตัดไฟระบบแบบทุบกระจกแตก (Break Glass) ในกรณีต้องเปิดประตู
  ออกแบบถ้าเกิดกรณีฉุกเฉิน

? สามารถต่อกับอุปกรณ์ไซเรนเสียงแข้งเตือนได้ทั้งแบบ Siren 12VDC หรือ Buzzer 12VDC

? สามารถต่อทำงานร่วมกับระบบไม้กั้นทางอัตโนมัติ (Barrier Gate System) ได้

? สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิที่ -20?C ถึง + 75?C

? ใช้กำลังไฟในการทำงานแบบ 9 – 16 โวลต์ หรือ น้อยกว่า 3 วัตต์

? ขนาดของตัวเครื่อง : 11.1(สูง) x 7.7(กว้าง) x 2.6(หนา) เซ็นติเมตร

? น้ำหนักของเครื่อง : 120 กรัม

? ตัวอุปกรณ์ทำมาจากวัสดุ : พลาสติก ABS

? ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP54

? ได้รับมาตรฐาน RoHS , SOR , FC , CE และ CMA

ดาวน์โหลด Data Sheet – AR-721HV3 »

 

 

AR-727HV3 – Standalone Proximity Card Reader with LCD

? เครื่องอ่านบัตรทาบไร้สัมผัส (คีย์การ์ด) ยี่ห้อ SOYAL ที่มีรูปทรงสวยงาม และทนทาน
  ต่อการใช้งาน

? มีหน้าจอแสดงผลการทำงานขนาดใหญ่แบบ LCD พร้อม Blacklight ให้มองเห็นได้แม้ใน
  ที่มืดสนิท

? แสดงผลข้อมูลที่หน้าจอถึง 4 บรรทัด (แสดง 16 ตัวอักษรในแต่ละบรรทัด) และแสดงบอกเวลา
  ที่บนจอ LCD

? พร้อมแป้นปุ่มกด สำหรับใช้โปรแกรมระบบ และการใส่รหัสผ่านเข้า-ออก

? มีหลอดดวงไฟ LED สีเขียวและสีแดง แสดงสถานะการทาบบัตรผ่านเข้า-ออก

? มีเสียงแจ้งเตือนภายในเครื่องอ่าน หากมีการการทาบบัตรผ่านเข้า หรือทาบบัตรผ่านออก

? รองรับการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานบัตรได้มากถึง 1,024 ใบ

? สามารถจัดเก็บบันทึกข้อมูลการในการใช้งานได้เองภายในตัวเครื่องถึง 1,200 เหตุการณ์

? การบันทึกเหตุการณ์ข้อมูลการในการใช้งานภายในตัวเครื่อง สามารถจัดเก็บได้นานถึง 10 ปี

? ใช้สัญญาณคลื่นความถี่ แบบ 125 KHz. หรือ แบบ Mifare 13.56 MHz (ซื้อระบบเพิ่ม)

? ถ้าใช้แบบ Mifare 13.56 MHz (ซื้อเพิ่ม) บัตรก็ต้องใช้ Mifare ที่เข้ารหัส ISO14443A ด้วย

? สามารถเลือกใช้ระบบการผ่านเข้า-ออกได้ 3 แบบ คือ ใช้บัตรทาบอย่างเดียว หรือใช้ทั้งบัตรทาบ
  กับกดรหัสผ่าน และใช้กดรหัสผ่านอย่างเดียว

? สามารถโปรแกรมระบบ และ ยกเลิกการ์ด หรือ ยกเลิกรหัสผู้ใช้งานเครื่องได้โดยง่าย

? ระยะห่างของ การอ่านการ์ดไว้สัมผัส 10 – 15 เซนติเมตร

? กำหนดเซ็ตพื้นที่เวลา (Time Zone) ได้ 11 ช่วงเวลา หรือ รูปแบบ

? สามารถตั้งค่ากำหนดวันหยุดภายใน 1 ปีได้ถึง 120 วัน

? สามารถกำหนดกลุ่มประตู (Door Group) ในการควบคุม ได้

? มีระบบตรวจสอบป้องกันระบบค้าง (Watchdog) หรือระบบหยุดการทำงาน

? มีระบบ Anti-pass-back คือ การตั้งค่าเมื่อทาบบัตรเข้ามาแล้วแต่ยังไม่มีการทาบบัตรออกก่อน
  จะไม่สามารถใช้บัตรใบนั้นทาบเข้ามาใหม่ได้อีก หรือ ห้ามใช้บัตรใบเดียวกันผ่านเข้ามาใน
  ช่วงเวลาที่กำหนดไว้

? มีระบบ Auto-Relock ถ้ากดรหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้ง จะไม่สามารถกดได้อีก ต้องรอตามเวลา
  ที่กำหนดไว้

? มีระบบป้องกันการงัดทำลายอุปกรณ์ หรือตัดสายสัญญาณ (Tamper Switch Function)

? มีระบบป้องกันการเปิดประตูค้างนานเกินเวลาที่กำหนด (Door Relay Time) ตั้งหน่วงได้
  ตั้งแต่ 0 – 600 วินาที

? มีระบบหน่วงเวลาสัญญาณเตือน Alarm Relay Time ตั้งหน่วงได้ตั้งแต่ 0 – 600 วินาที

? มีระบบหน่วงเวลาสัญญาณเตือน (Alarm Relay Time) ให้กับทั้งอุปกรณ์ตรวจจับหรือส่ง
  เสียงดังเตือนได้ 0 ถึง 600 วินาที

? มีพอร์ต RS-485 ในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย

? สามารถกำหนดอัตราความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล (Baud Rate) ได้ถึง 9,600 bps (N, 8 ,1).

? สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ภายนอกได้ ผ่านท่าน Serial Out TTL

? มีพอร์ตเชื่อมต่อเครื่องอ่านภายนอก (Wiegand แบบ 26 หรือ 32 บิต) ได้ 1 พอร์ต

? สามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานโปรแกรมได้ด้วย อุปกรณ์ตัวแปลงสัญญาณ
  AR-701CM Signal Converter

? รองรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรม SOYAL 701 Software (701 Server และ 701 Client)

? เป็นระบบ Full Stand-alone ที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับตู้ควบคุม หรือต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ก็สามารถ
  ทำงานได้

? หากเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย หรือกับคอมพิวเตอร์แล้วมีปํญหา เครื่องก็ยังคงทำงานบันทึก
  ข้อมูลระบบได้ตามปกติ และหากการเชื่อมต่อกลับสู่สภาวะปกติแล้วระบบก็จะสามารถส่งถ่าย
  ข้อมูลไปได้ดังเดิม

? สามารถต่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน และเพิ่มต่อทำระบบควบคุมหลายประตูได้ โดยต่อเชื่อมใช้งาน
  ร่วมกับตู้ AR-716E ได้

? สามารถต่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ ล็อคประตูในระบบได้ทั้งแบบ
***1. แบบแม่เหล็กล็อคไฟฟ้า (Electro Magnetic Lock)
***2. แบบเดือยล็อคไฟฟ้า (Electric Drop Bolt Lock)

? สามารถต่อกับสวิทช์ปุ่มกดเปิดประตูจากภายใน (Exit Switch หรือ Egress Button) ได้

? สามารถต่ออุปกรณ์ตรวจจับสวิทซ์แม่เหล็ก ป้องกันการงัดแงะประตูหรือปิดประตูไม่สนิท
  (Door Sensor) ได้

? สามารถต่อกับอุปกรณ์คีย์สวิทซ์ (Key switch) สำหรับตัดไฟเลี้ยงระบบให้เปิดประตูได้ตาม
  ที่ต้องการ

? สามารถต่อกับอุปกรณ์ตัดไฟระบบแบบทุบกระจกแตก (Break Glass) ในกรณีต้องเปิดประตู
  ออกแบบในกรณีฉุกเฉิน

? สามารถต่อกับอุปกรณ์ไซเรนเสียงแข้งเตือนได้ทั้งแบบ Siren 12 VDC หรือ Buzzer 12 VDC

? สามารถต่อทำงานร่วมกับระบบไม้กั้นทางอัตโนมัติ (Barrier Gate System) ได้

? สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิที่ -20?C ถึง + 75?C

? ใช้กำลังไฟในการทำงานแบบ10 – 24 โวลต์ หรือ น้อยกว่า 3 วัตต์

? ขนาดของตัวเครื่อง : 12.6(สูง) x 9.1(กว้าง) x 4.6(หนา)

? น้ำหนักของเครื่อง : 200 +10 กรัม

? ตัวอุปกรณ์ทำมาจากวัสดุ : พลาสติก ABS

? ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP54

? ได้รับมาตรฐาน RoHS , SOR , FC , CE และ CMA

ดาวน์โหลด Data Sheet – AR-727HV3 »

 

 

AR-829E High Performance Proximity Card Reader

– เป็นเครื่องควบคุมเครือข่าย และเครื่องอ่านบัตร ภายในเครื่องเดียวกัน

– สามารถทำงานได้ทั้งแบบ Network Controller และ Stand Alone

– รองรับผู้ใช้บัตรได้ถึง 15,000 ใบ

– สามารถเก็บบันทึกข้อมูลในการทำงานของระบบได้ 11,000 รายการ

– สามารถตั้งกำหนดช่วงเวลาในการใช้งานได้ (Time Zone) 63 ช่วงเวลา

– สามารถตั้งกำหนดวันหยุดในการใช้งานได้ (Holiday) 120 วัน

– สามารถจัดแบ่งกลุ่มการความคุมประตูได้ (Door Group) 255

– สามารถต่อเป็นระบบควบคุมลิฟท์ได้ (Elevator Control)

– มีหน้าจอแบบ LCD ขนาดใหญ่ แสดงผล 4 บรรทัด 16 ตัวอักษร

– ใช้สัญญาณคลื่นความถี่ (RF Frequency) แบบ 125 KHz หรือ Mifare แบบ 13.56 MHz

– เชื่อมติดต่อสื่อสารส่งข้อมูลผ่าน พอร์ต RS-485

– สามารถกำหนดความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลได้ถึง 9600 bps (N,8,1)

– สามารถเชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรภายนอกได้ 1 Wiegand port (WG 26 หรือ 34)

– รองรับการใช้งานได้ทั้ง บัตรอย่างเดียว กับ บัตรหรือรหัส กับ บัตรและรหัส

– สามารถอ่านบัตรได้ในระยะ 10 เซ็นติเมตร

– ต้องการกระแสไฟในการทำงาน (Power Requirement) แบบ 10 – 24 VDC

– การกินกำลังไฟในการทำงาน (Power Consumption) น้อยกว่า 3 W.

– ได้รับมาตรฐาน RoHS , SOR , FC , CE และ CMA

ดาวน์โหลด Data Sheet – AR-829E »

 

 

Stand-alone Proximity Card Reader รุ่น AR-757H

? เครื่องอ่านบัตรทาบไร้สัมผัส (คีย์การ์ด) ยี่ห้อ SOYAL ที่มีรูปทรงสวยงาม และทนทานต่อ
  การใช้งาน
? มีหลอดดวงไฟ LED 3 ดวง สีเขียว-แดง-ส้ม แสดงสถานะการทาบบัตรผ่านเข้า-ออก
? พร้อมแป้นปุ่มกด สำหรับใช้โปรแกรมระบบ และการใส่รหัสผ่านเข้า-ออก
? มีเสียงแจ้งเตือนภายในเครื่องอ่าน หากมีการการทาบบัตรผ่านเข้า หรือทาบบัตรผ่านออก
? รองรับการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานบัตรได้มากถึง 1,024 ใบ
? สามารถจัดเก็บบันทึกข้อมูลการในการใช้งานได้เองภายในตัวเครื่องถึง 3,000 เหตุการณ์
? การบันทึกเหตุการณ์ข้อมูลการในการใช้งานภายในตัวเครื่อง สามารถจัดเก็บได้นานถึง 10 ปี
? ใช้สัญญาณคลื่นความถี่แบบ 125 KHz. หรือแบบ Mifare 13.56 MHz (ต้องซื้อระบบเพิ่ม)
? ถ้าแบบ Mifare 13.56 MHz (ต้องซื้อระบบเพิ่ม) บัตร Mifare จะต้องได้การยินยอม
  เข้ารหัส ISO14443A
? สามารถเลือกใช้ระบบการผ่านเข้า-ออกได้ 3 แบบ คือ
1.ใช้บัตรทาบอย่างเดียว หรือ 2.ใช้ทั้งบัตรทาบกับกดรหัสผ่าน และ 3.ใช้กดรหัสผ่านอย่างเดียว
? สามารถโปรแกรมระบบ และ ยกเลิกการ์ด หรือ ยกเลิกรหัสผู้ใช้งานเครื่องได้โดยง่าย
? ระยะห่างของ การอ่านการ์ดไว้สัมผัส 10 – 18 เซนติเมตร
? กำหนดเซ็ตพื้นที่เวลา (Time Zone) ได้ 11 ช่วงเวลา หรือ รูปแบบ
? สามารถตั้งค่ากำหนดวันหยุดภายใน 1 ปีได้ถึง 120 วัน
? สามารถกำหนดกลุ่มประตู (Door Group) ในการควบคุม ได้
? มีระบบตรวจสอบป้องกันระบบค้าง (Watchdog) หรือระบบหยุดการทำงาน
? มีระบบ Anti-pass-back คือ การตั้งค่าเมื่อทาบบัตรเข้ามาแล้วแต่ยังไม่มีการทาบบัตรออกก่อน
  จะไม่สามารถใช้บัตรใบนั้นทาบเข้ามาใหม่ได้อีก หรือ ห้ามใช้บัตรใบเดียวกันผ่านเข้ามาในช่วง
  เวลาที่กำหนดไว้
? มีระบบ Auto-Relock ถ้ากดรหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้ง จะไม่สามารถกดได้อีก ต้องรอตามเวลา
  ที่กำหนดไว้
? มีระบบป้องกันการงัดทำลายอุปกรณ์ หรือตัดสายสัญญาณ (Tamper Switch Function)
? มีระบบป้องกันการเปิดประตูค้างนานเกินเวลาที่กำหนด (Door Relay Time) ตั้งหน่วงได้
  ตั้งแต่ 0 – 600 วินาที
? มีระบบหน่วงเวลาสัญญาณเตือน(Alarm Relay Time) ตั้งหน่วงได้ตั้งแต่ 0 – 600 วินาที
? มีพอร์ต RS-485 ในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย
? สามารถกำหนดอัตราความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล (Baud Rate) ได้ถึง 9,600 bps (N,8,1).
? สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ภายนอกได้ ผ่านท่าน Serial Out TTL ความเร็วรับ-ส่ง
  ข้อมูล 4,800 bps (N,8,1)
? มีพอร์ตเชื่อมต่อเครื่องอ่านภายนอก (Wiegand แบบ 26 หรือ 32 บิต) ได้ 1 พอร์ต
? สามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานโปรแกรมได้ด้วย อุปกรณ์ตัวแปลงสัญญาณ
  AR-701CM Signal Converter
? รองรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรม SOYAL 701 Software (701Server และ 701Client)
? เป็นระบบ Full Stand-alone ที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับตู้ควบคุม หรือต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ก็สามารถ
  ทำงานได้
? หากเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย หรือกับคอมพิวเตอร์แล้วการเชื่อมต่อมีปํญหา เครื่องก็ยังคงทำ
  งานบันทึกข้อมูลระบบได้ตามปกติ และหากการเชื่อมต่อกลับสู่สภาวะปกติแล้วระบบก็จะสามารถ
  ส่งถ่ายข้อมูลไปได้ดังเดิม
? สามารถต่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน และเพิ่มต่อทำระบบควบคุมหลายประตูได้ โดยต่อเชื่อมใช้งาน
  ร่วมกับตู้ AR-716E ได้
? สามารถต่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ ล็อคประตูในระบบได้ทั้งแบบ
1. แบบแม่เหล็กล็อคไฟฟ้า (Electro Magnetic Lock) กับ 2. แบบเดือยล็อคไฟฟ้า
  (Electric Drop Bolt Lock)
? สามารถต่อกับสวิทช์ปุ่มกดเปิดประตูจากภายใน (Exit Switch หรือ Egress Button) ได้
? สามารถต่ออุปกรณ์ตรวจจับสวิทซ์แม่เหล็ก ป้องกันการงัดแงะประตูหรือปิดประตูไม่สนิท
  (Door Sensor) ได้
? สามารถต่อกับอุปกรณ์คีย์สวิทซ์ (Keyswitch) สำหรับตัดไฟเลี้ยงระบบให้เปิดประตูได้ตาม
  ต้องการ
? สามารถต่อกับอุปกรณ์ตัดไฟระบบแบบทุบกระจกแตก (Break Glass) ในกรณีต้องเปิดประตู
  ออกแบบฉุกเฉิน
? สามารถต่อกับอุปกรณ์ไซเรนเสียงแข้งเตือนได้ทั้งแบบ Siren 12 VDC หรือ Buzzer 12 VDC
? สามารถต่อทำงานร่วมกับระบบไม้กั้นทางอัตโนมัติ (Gate Barrier System) ได้
? สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิที่ -20?C ถึง + 75?C
? ใช้กำลังไฟในการทำงานแบบ 9 – 16 โวลต์ หรือ น้อยกว่า 3 วัตต์
? ขนาดของตัวเครื่อง : 12.6(สูง) x 9.1(กว้าง) x 3.2(หนา) เซ็นติเมตร
? น้ำหนักของเครื่อง : 200 +15 กรัม
? ตัวอุปกรณ์ทำมาจากวัสดุ : พลาสติก ABS
? ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP54
? ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบอุปกรณ์สินค้า จาก FC , CE และ CMA

? ดาวน์โหลด Data Sheet »

? ดาวน์โหลด Manual »

 

 

ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | T-Mobile Phones for Sale at BestInCellPhones.com | Thanks to Free Phones at iCellPhoneDeals.com, Free MMORPG Games and Fat burning furnace review
Mr. Somboon Kangsanonkul