สินค้าของบริษัท

สินค้าทั้งหมดที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่าย

 

 

 

 

1. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ ระบบป้องกันอัคคีภัย (NOTIFIER Fire Alarm System)

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบรนด์ Notifier เป็นแบรนด์สินค้าจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

ซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงดีมากๆ และมีผู้ติดตั้ง กับใช้งานระบบอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก ด้วย

คุณภาพที่ดี ของระบบการทำงาน และอุปกรณ์ประกอบในการทำงานที่ ได้รับมาตรฐานตรงตาม

ข้อกำหนดของ NFPA เช่น UL กับ FM โดยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบรนด์ Notifier นี้จะมีระบบ

อุปกรณ์ต่างๆ ให้เลือกนำไปออกแบบวางระบบ และติดตั้งระบบ เพื่อป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสม

กับอาคารสถานที่ต่างๆ มากมาย

คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม แบบที่ 1.»

คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม แบบที่ 2.»

 

 

 

2. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ ระบบป้องกันอัคคีภัย (System Sensor)

อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบรนด์ System Sensor เป็นสินค้าจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา

(U.S.A.) ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผลิตแต่เฉพาะอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยมีหลายแบรนด์ด้ง

ที่ได้นำอุปกรณ์ของ System Senser ไปจำหน่าย หรือจ้าง System Sensor ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ

ให้ตามที่ต้องการ เพื่อจะนำไปจำหน่ายร่วมกับตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของแบรนด์นั้นๆ

อาทิเช่น Honeywell , Notifier , Fire-Lite , Secutron ฯลฯ กับเป็นแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงดี

มากๆ ด้วยคุณภาพที่ดีของระบบอุปกรณ์ กับได้รับมาตรฐานตรงตามข้อกำหนดของ NFPA และ

วสท. เช่น UL กับ FM ฯลฯ

คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม »

 

 

 

 

3. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ ระบบป้องกันอัคคีภัย (GE Vigilant Fire Alarm System)

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบรนด์ GE เป็นแบรนด์สินค้าจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.A.) เป็น

ชุด Vigilant ซึ่งพัฒนาขึ้นมาสำหรับการรวมศูนย์กลางในระบบเครือข่าย โดยพัฒนาจากชุด EST

(EDWARDS) เดิม ซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงดีมาก และมีผู้ติดตั้ง กับใช้งานระบบอุปกรณ์เป็น

จำนวนมาก ด้วยคุณภาพที่ดีของระบบการทำงาน และอุปกรณ์ประกอบการทำงานที่ ได้ผ่านการ

รับรองมาตรฐานตรงตาม ข้อกำหนด ของ NFPA เช่น UL และ FM โดยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

แบรนด์ GE ชุด Vigilant นี้ จะมีระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้เลือกนำไป ออกแบบวางระบบ และติดตั้ง

ป้องกันอัคคีภัย ให้เหมาะสมกับอาคารสถานที่ต่างๆ สามารถเลือกดูอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากรายละ

เอียดด้านล่างนี้

คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม »

 

 

 

4. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ ระบบป้องกันอัคคีภัย (GE Edwards Fire Alarm System)

ระบบป้องกันอัคคีภัย แบรนด์ GE เป็นแบรนด์สินค้าจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.A.) เป็น

ระบบอุปกรณ์ของ แบรนด์ EDWARD (EST) เดิม กับของ แบรนด์ MIRTONE เดิม ซึ่งเป็น

แบรนด์ที่มี ชื่อเสียงดีมาก และ มีผู้ติดตั้ง กับใช้งานระบบอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก ด้วยคุณภาพ

ที่ดีของระบบการทำงาน และอุปกรณ์ประกอบการทำงานที่ได้รับมาตรฐานตรงตาม ข้อกำหนด

ของ NFPA เช่น UL และ FM โดยระบบป้องกันอัคคีภัย แบรนด์ GE นี้ จะมีระบบอุปกรณ์ต่างๆ

ให้เลือกนำไป ออกแบบวางระบบ และ ติดตั้งป้องกันอัคคีภัย ให้เหมาะสมกับอาคารสถานที่

ต่างๆ มากมาย

คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม »

 

 

 

 

Powered by WordPress | T-Mobile Phones for Sale at BestInCellPhones.com | Thanks to Free Phones at iCellPhoneDeals.com, Free MMORPG Games and Fat burning furnace review