Mr. Somboon Kangsanonkul

NFS-320E Fire Alarm Control Panel ตู้ควบคุมไฟอลาม แบบ 1 ลูป

NOTIFIER FIRE ALARM SYSTEM

 

Fire Alarm Control Panel Model. NFS-320E

 


 

  ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่น NFS-320E

 

– เป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ NOTIFIER BY HONEYWELL จากประเทศ U.S.A.
– ใช้ระบบชนิด Flashscan ใหม่ที่มีคุณสมบัติ (โปรโตคอล) ในการติดต่อสี่อสารที่รวดเร็ว
  กว่าชนิด Clip Mode เดิม
– เป็นระบบ Pre-Signal , Non-Coded แบบ Multiplex ระบุตำแหน่ง (Addressable)
– มีโปรแกรมควบคุมการทำงานแบบ Microprocessor โดยสามารถ Supervise อุปกรณ์ต่างๆ
  ในระบบได้
– เป็นตู้ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบการทำงานทั้งหมด ที่ได้รับการยอมรับโดย UL 864
– รองรับการเชื่อมต่อรับ-ส่งข้อมูลอุปกรณ์ในระบบได้ 1 ลูป
– รองรับ 159 อุปกรณ์ตรวจจับระบุตำแหน่ง และ 159 โมดูลระบุตำแหน่ง ต่อ ลูป
– สามารถกำหนดจุดตรวจจับกับพื้นที่อุปกรณ์ได้รวมกันถึง 318 จุด
– สามารถทำการโปรแกรมฮาร์ดแวร์ภายในและวงจรการส่งออกได้ 4 ช่อง
– สามารถใช้ซอฟแวร์ทำการโปรแกรมพื้นที่ได้ 99 พื้นที่
– สามารถทำการโปรแกรมพื้นที่พิเศษได้ 14 พื้นที่
– มีหน้าจอ LCD แสดงผลแบบ 80 ตัวอักษร 2 บรรทัด โดยยืดอายุการใช้งานด้วยหลอด LED
  Back-Light
– มีปุ่มกดโปรแกรมระบบรูปแบบคีย์บอร์ด
– มีดวงไฟแสดงสถานะระบบ 12 ดวง
– มีสวิทซ์ปุ่มกดควบคุมการทำงานของระบบรวม 5 สวิทซ์
– การโปรแกรมระบบอัตโนมัติ (Autoprogramming) และการรายงานทดสอบระบบ
  (Walk Test Report)
– มีระบบกำหนดลำดับสัญญาณการแจ้งเตือน (Presignal / Positive Alarm Sequence)
– สามารถโปรแกรมตู้รุ่นนี้ได้ทางโปรแกรมโดยตรงที่หน้าตู้ควบคุม กับทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์
  ด้วย VeriFire Tools
– สามารถกำหนดจุดที่ไม่ใช้การแจ้งเตือนสำหรับการทำงานที่มีความสำคัญลดลง
– สามารถเชื่อมต่อแผงแจ้งเหตุระยะไกล (Remote Annunciator) 80 ตัวอักษร เพิ่มได้ ถึง
  32 แผง
– มีพอร์ต RS-485 ส่วนติดต่อแผงแจ้งเหตุ (Annunciator) รวมถึงตู้แผนผังแสดงตำแหน่งเกิดเหตุ
  ที่ต้องสั่งทำ
– มีส่วนติดต่อเครื่องพิมพ์ (Printer) รายงานผลได้แบบ 40 คอลัมน์
– สามารถเก็บบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับระบบได้ถึง 1,000 เหตุการณ์
– สามารถเลือกการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยต่อจุด กับการนับ
– สามารถโปรแกรมวันหยุดหรือวันสำคัญต่างๆล่วงหน้าได้ 365 วัน
– มีฟังก์ชั่นการควบคุมเวลาอัตโนมัติโดยมีข้อยกเว้นของวันหยุด
– มีระบบป้องกันชั่วคราวรวมอยู่ในตัวมากมาย สำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อในระบบ พร้อมแจ้ง
  เตือนและสามารถแสดงเหตุขัดข้องของวงจร เช่น สายขาด หรือลัดวงจร หรือแผงวงจรมีปัญหา
– มีการชดเชยการแจ้งสัญญาณเตือน (Drift compensation)
– มีโหมดตรวจสอบความผิดปกติในระบบ (Degraded mode)
– มีระบบทดสอบความไวของอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติ
– มีการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาระบบ (2 ระดับ)
– มีระบบหน่วงเวลาก่อนระบบจะสั่งให้อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนทำงานตามที่ได้กำหนดไว้
– สามารถกำหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้งานตู้ควบคุมระบบ (FCP) ได้
– รองรับระดับความสำคัญของผู้เข้าใช้งานตู้ควบคุมระบบทั้ง ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้รอง
– มี 3 โปรแกรมรีเลย์ (Alarm Relay ,Trouble Relay and Supervisory Relay)

– มีดวงไฟ LED แสดงสถานะของสภาวะต่างๆ ดังนี้
  1. Power เป็นดวงไฟ LED สีเขียว ใช้แสดงว่ามีไฟ 220 VAC จ่ายให้ระบบ
  2. Fire Alarm เป็นดวงไฟ LED สีแดง จะกระพริบเมื่อระบบตู้ควบคุม สามารถตรวจจับเหตุได้
      อย่างน้อย 1 จุด หลังจากกดปุ่ม ACK ดวงไฟ LED จะติดค้าง แล้วเสียงสัญญาณ
      (Buzzer) ที่ตู้ควบคุมจะหยุด
  3. Pre-Alarm เป็นดวงไฟ LED สีเหลือง แสดงการหน่วงเวลาก่อนระบบจะสั่งให้อุปกรณ์แจ้ง
      สัญญาณเตือนทำงาน ตามการแจ้งเตือนที่กำหนดไว้
  4. Security เป็นดวงไฟ LED สีเหลือง แสดงระบบความปลอดภัย
  5. Supervisory เป็นดวงไฟ LED สีเหลือง แสดงสถานะของระบบควบคุมการไหลของน้ำ จาก
      อุปกรณ์ Water Flow Switch กับ Supervisory Switch ในระบบ Water Sprinkler
  6. System Trouble เป็นดวงไฟ LED สีเหลือง จะกระพริบเมื่อระบบตู้ควบคุม พบว่าเกิดเหตุ
      ขัดข้องภายใน เช่น สายขาด หรือลัดวงจร หรือแผงวงจรมีปัญหา หลังจากกดปุ่ม ACK
      ดวงไฟ LED จะติดค้าง แล้วเสียงสัญญาณ (Buzzer) ที่ตู้ควบคุมจะหยุด
  7. Signal Silenced เป็นดวงไฟ LED สีเหลือง จะติดค้างเมื่อControl Module (ที่เชื่อมต่อใน
      ระบบไว้สามารถหยุดทำงานได้) ทำให้หยุดการทำงานโดยการกดปุ่ม Signal Silence
  8. Point Disabled เป็นดวงไฟ LED สีเหลือง จะแสดงมื่อมีการยกเลิกการทำงานของอุปกรณ์
      หรือ บางโซน ที่เชื่อมต่อในระบบ
  9. Controls Active เป็นดวงไฟ LED สีเหลือง จะแสดงมื่อมีการควบคุมการใช้งานล่าสุด
  10. Abort เป็นดวงไฟ LED สีเหลือง จะแสดงมื่อมีการใช้งานล่าสุด
  11. Pre-Discharge เป็นดวงไฟ LED สีเหลือง จะแสดงมื่อมีการใช้งานล่าสุด
  12. Discharge เป็นดวงไฟ LED สีเหลือง จะแสดงมื่อมีการใช้งานล่าสุด

– มีสวิทซ์ปุ่มกดควบคุมการทำงานของระบบ ดังนี้
  1. Acknowledge เป็นปุ่มกด สำหรับรับทราบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และสัญญาณแจ้ง
      ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ และจะทำการหยุดเสียงเตือนที่ตู้ควบคุมระบบ เมื่อเกิดเหตุขึ้น
      หลายเหตุการณ์ปุ่มนี้สามารถใช้เรียกดูเหตุการณ์ก่อนหน้า และหลังจากนี้ได้ด้วย
  2. Signal Silenced เป็นปุ่มกด ถ้าต้องการหยุดเสียงเตือนของ อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนต่างๆ
      ที่มีการเชื่อมต่อไว้ในระบบ เช่น Bell ,Horn ,Strobe ,Horn-Strobe ,Speaker
  3. Drill Holds เป็นปุ่มกด เพื่อสั่งงานอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนต่างๆ ที่มีเชื่อมต่อไว้ในระบบ
      ให้ดังแจ้งเตือนพร้อมกันทั้งหมด โดยการกดปุ่มนี้ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที
  4. System Reset เป็นปุ่มกด สำหรับทำให้ระบบและและสัญญาณต่างๆ กลับคืนค่าเข้าสู่สภาวะ
      ปกติ เพื่อเริ่มการทำงานใหม่
  5. Lamp Test เป็นปุ่มกด ที่ใช้ทดสอบการทำงานของดวงไฟ LED ที่หน้าตู้ควบคุม (FCP)

– มีสวิทซ์ปุ่มกดโปรแกรมการทำงานของระบบ ประเภท QWERTY (รูปแบบคีย์บอร์ด) อยู่บนหน้า
  ตู้ควบคุมระบบ (FCP)
– การแจ้งเหตุบนหน้าจอ LCD จะแสดงสถานะอุปกรณ์ กับชนิดของอุปกรณ์ตรวจจับ กับแสดง
  พื้นที่จุดเกิดเหตุกับแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กับแสดงวันที่และเวลาเกิดเหตุ กับแสดง
  อุปกรณ์ที่แจ้งเหตุ
– รองรับระบบการเดินสายนำสัญญาณได้ทั้งแบบ Class A หรือ Class B
– มี Monitor Module เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ถูกติดตั้งแบบ Conventional
– มี Control Module เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนที่ถูกติดตั้งแบบ Conventional
– มี Fault Isolator Module ป้องกันการลัดวงจรในสายส่งข้อมูลระหว่างตู้ควบคุมกับอุปกรณ์
    เชื่อมต่อ
– สามารถติดตั้งรีเลย์พิเศษ (NO + NC) ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ทำงานร่วมกับระบบ เช่น AHU
  (Air Handing Unit) หรือ Lift หรือ Pressurized FAN หรือ Access Control และ
  Emergency Light
– มีส่วนติดต่อทำงานร่วมกับ ระบบเสียงประกาศแจ้งเตือนการอพยพ (Voice Evacuation
  System)
– สามารถเขื่อมต่อการแสดงผลแจ้งบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้ กับ ตู้แผนผังแสดงผลตำแหน่ง
  เกิดเหตุเพลิงไหม้ Graphic Annunciator ได้ ด้วยอุปกรณ์เสริม LDM : Lamp Driver Module
– รองรับอุปกรณ์เสริม ONYX-Work Software GUI PC Workstation ที่ประกอบด้วย เครื่อง
  คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบปฎิบัติการ กับโปรแกรมบริหารจัดการระบบ และแผนภาพ ซึ่งสามารถ
  แสดงตำแหน่งกับสถานะของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ และรองรับการทำงานร่วมกับระบบ
    Access Control ,CCTV System ,BAS (Building Automation System)
– สามารถเชื่อมต่อเข้าหากันเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ได้จากหลายตู้ควบคุม (FACP)
  ด้วยอุปกรณ์เสริม Integration Networking ตามระบบอุปกรณ์ที่ต้องการขยายเพิ่ม
– ใช้ CPU-320E มีแหล่งจ่ายไฟขาเข้าแบบ 1 เฟส 220/240 VAC ,50/60 Hz. ,1.5 A.
– มีแหล่งจ่ายไฟขาออกแบบ 24 VDC ,6.0 Amp มีวงจรการแจ้งสัญญาณเตือน (NAC) รวมอยู่
  ในตัว
– รองรับการชาร์จแบตเตอรี่ 18 – 200 แอมป์ ชั่วโมงแบตเตอรี่
– ได้รับมาตรฐานตามข้อกำหนดของ NFPA คือ UL ,ULC ,CSFM ,FM ,MEA

 

ดาวน์โหลด DataSheet ของตู้รุ่น NFS-320E »

 

 

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | T-Mobile Phones for Sale at BestInCellPhones.com | Thanks to Free Phones at iCellPhoneDeals.com, Free MMORPG Games and Fat burning furnace review
Mr. Somboon Kangsanonkul